Select the search type
  • Site
  • Web
Search

PREVENTION OF HIV TRANSMISSIONS & DRUG AMONG RESIDENT POPULATION IN THE CROSS-BORDER AREA

Aktivnosti - Kosovo

06.07.2017

Labyrinth requires - International consultancy

 

 for the provision of the guidelines for work with Young people living in families with a history of conflict with the law and/or drug abuse

 (as part of a project Youth Aryse - At-Risk Youth Social Empowerment”)

15.03.2017

NJOFTIM PËR KONTRATË

FURNIZIM-SHERBIM

Data e përgatitjes së njoftimit:  15.03.2017

Nr i prokurimit: Labyrinth 001 2017

 Titulli i kontrates : ” Printim dhe furnizim

Lloji i kontratës dhe lokacioni i dorëzimit të sherbimeve: OJQ Labyrinth, Rr.Gazmend Zajmi nr.42 Prishtine

Tel: 038 230 104,   email: labirinti@gmail.com   

Kriteret per dhenien e kontrates: Oferta pergjegjese me cmim me te ulet

 Informacionet administrative:

Kushtet për marrjen e dosjes së tenderit,

Afati i fundit për pranimin e kërkesave për dosjen e tenderit permes email eshte data: 20.03.2017, ora:15:00.

Afati kohor për pranimin e tenderëve nga Autoriteti kontraktues eshte

data 22.03.2017 ora 14:00, ne OJQ Labyrinth, Rr.Gazmend Zajmi nr.42 Prishtine

 Takimi për hapjen e tenderëve:

Data: 22.03.207, ora: 15:00,  vendi: OJQ Labyrinth, Rr.Gazmend Zajmi nr.42 Prishtine

 Informacionet plotesuese: deri me  20.03.2017, ora:15:00. Tel: 038 230 104, email: labirinti@gmail.com

Versioni i plotë i Njoftimit për Kontratë si dhe dosja e tenderit është në dispozicion në:

 www.botasot.info  dhe  https://www.facebook.com/ojqLabirinti/


 

 
Sign of Contracts between NGO Labyrinth and Sub grant Beneficiaries 11.05.2016

Sign of Contracts between NGO Labyrinth and Sub grant Beneficiaries

On 11th of May, 2016 the sign of contracts between NGO Labyrinth and 8 beneficiaries of sub grants is made, within project “Prevention of HIV transmissions and drug use among resident population in the cross border area” financed by European Union in Kosovo.
04.04.2016

NJOFTIM

AFATI PËR APLIKIM ME PROJEKT PROPOZIME

PËR SHKAK TË NUMRIT JO TË MJAFTUESHËM TË APLIKUESVE NË THIRRJEN PËR PROJEKT PROPOZIME, 

OJQ LABYRINTH NJOFTON TË GJITHË PËRFAQËSUESIT E ORGANIZATAVE JO QEVERITARE SE THIRRJA PËR 

APLIKIM ME PROJEKT PROPOZIME E PARAPARË TË MBYLLET SOT SHTYHET PËR NJË JAVË, SPECIFIKISHT DERI MË 12.04.2014 (E MARTE), ORA 14:00.

NË VEÇANTI INKURAJOHEN TË APLIKOJNË ORGANIZATAT NGA PRIZRENI DHE PRISHTINA.

SUKSESE!

STAFI I OJQ LABYRINTH
21.03.2016

THIRRJE PËR APLIKIM ME PROJEKT PROPOZIME OJQ LABYRINTH

OJQ Labyrinth në bashkëpunim me partnerin e projektit Institutin për Studime Sociale dhe Humanistike shpallin Thirrjen për propozime për organizatat nga Kosova me qëllim të përkrahjes së projekteve për avancimin e promovimit & aktivitete vetëdijësuese të Organizatave Jo-Qeveritare që merren me problematiken e përdorimit të drogës dhe HIV/aids-it në përgjithësi. Ky projekt i financuar nga Bashkimi Evropian dhe menaxhuar nga zyra e saj në Kosovë targeton komunat e Prizrenit, Gjilanit, Prishtinës dhe Kaçanikut andaj ftohenvetëm Organizatat e komunave të lartë-përmendura të aplikojnë në këtë thirrje.
RSS
12345

Zapišete se biltena